Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Identitat: DEP INSTITUT, S.L.
 • CIF: B65474074
 • Domicili social: C/ARAGO, 631-633, 08026 – BCN
 • Correu electrònic: rgpd@dep.net

DEP INSTITUT, S.L., com a responsable del Lloc web, conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altres disposicions vigents en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’usaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;
 • Oferir acompanyament en la identificació, definició i anàlisi de la informació necessària per prendre decisions y centrar esforços en el desenvolupament del projecte per part de l’organització.
 • Disseny i implementació de la metodologia, concreció dels processos i elaboració del sistema d’indicadors per la millora contínua i l’excel·lència en la gestió de l’organització.
 • Cerca i anàlisi de la informació, en l’àmbit nacional i internacional, així com les consultes a experts permeten dur a terme un procés de comparabilitat, elaborar rànquings i descriure tendències de futur.
 • Estudis de satisfacció de productes o serveis, diagnòstic, avaluació i intervenció de xarxes socials.
 • Recollida exhaustiva d’informació per definir, quantificar i descriure infraestructures (habitatges, centres, etc.), col·lectius professionals, comunitats socials, l’oferta formativa, llocs de treball, empreses…
 • Altres serveis relacionats a https://www.dep.net/es/soluciones.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en el cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a rgpd@dep.net.

D’acord amb la LSSICE, DEP INSTITUT, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà de DEP INSTITUT, S.L., l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat que les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys en el cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per emprendre accions internes derivades de l’ús indegut del lloc web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment del marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables o laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de DEP INSTITUT, S.L. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament que DEP INSTITUT, S.L. realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitja habilitat informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En el cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de DEP INSTITUT, S.L. iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

DEP INSTITUT, S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de DEP INSTITUT, S.L.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de DEP INSTITUT, S.L. presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a rgpd@dep.net, indicant com a Assumpte: “RGPD, Drets afectat”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà analògic en vigor, tal com assenyala la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que s suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta l’assenyalament de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM

Obtenim mitjançant formulari de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic i altres dades de contacte que siguin necessàries

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de DEP INSTITUT, S.L., incloent-hi les dels menors, a les que, per la seva obtenció, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la firma dels formularis realitzats a l’efecte pels centres dels quals els menors formen part.

VIDEOVIGILÀNCIA

En alguns punts de venda es capten imatges amb els únics fins indicats a l’apartat de finalitats de la present política de privacitat i/o a petició d’autoritats públiques.

Disposem de circular informativa a petició dels interessats que la sol·licitin i d’un logotip de zona videovigilada ubicat a lloc previ a la càmera i suficientment visible que informa que el lloc és un establiment videovigilat.

Les imatges captades per les càmeres es limitaran a l’establiment públic del qual es tracti. No es captaran imatges de la via pública a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’establiment.

El sistema de gravació s’ubicarà a un lloc vigilat o d’accés restringit. A les imatges obtingudes hi accedirà només la persona autoritzada i seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la seva captació.

XARXES SOCIALS

L’informem que DEP INSTITUT, S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de DEP INSTITUT, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

DEP INSTITUT, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualssevol continguts que DEP INSTITUT, S.L. consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, DEP INSTITUT, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de DEP INSTITUT, S.L., podent enviar informació del seu interès.

Podeu accedir a més informació a la present política de privacitat.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, DEP INSTITUT, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

DEP INSTITUT, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre DEP INSTITUT, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.